แบบสำรวจความพึงพอใจ ของลูกค้า

ขั้นที่ 1 : กรอก ชื่อ-นามสกุล, ชื่อบริษัท, หน่วยงาน, และตำแหน่ง


ชื่อ-นามสกุล :


หน่วยงาน :

ตำแหน่ง :


ทางท่าเรือ ศรีราชาฮาร์เบอร์ ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อกรอกแบบสอบถามนี้