25 ปี
ที่มากกว่าประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในธุรกิจบริการท่าเทียบเรือ   ท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์  มีความเชื่อมั่นในศักยภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของท่าเรือ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในธุรกิจบริการท่าเทียบเรือ เพื่อเป็นแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับผู้มาใช้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ด้วย ทัศนคติในการทำงาน "ความสำเร็จของคุณ คือความสำเร็จของเรา"

ศรีราชา ฮาร์เบอร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2532  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทาง เศรษฐกิจ และเป็นประตูในการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ของประเทศไทย ในยุคโลกาภิวัฒน์

ท่าเรือศรีราชาฯ เป็นท่าเรือน้ำลึกเอกชนแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของแหล่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสูงต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหากรรม ของประเทศไทย "Eastern Seaboard"

ท่าเรือศรีราชาฯ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการการขนถ่ายสินค้าทุกประเภท เช่น สินค้าเทกอง สินค้าบรรจุหีบห่อ สินค้าทั่วไป ตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าที่มีขนาดและน้ำหนักพิเศษ เป็นต้น

ในด้านความปลอดภัยระว่างการขนถ่ายสินค้า ท่าเรือศรีราชาฯ สามารถให้บริการได้ตลอดปี โดยปราศจากคลื่นและลมทะเลมารบกวนการขนถ่ายบริเวณหน้าท่า อันเนื่องมาจาก ท่าเรือศรีราชาฯ ตั้งอยู่ในแนวขนานกับเกาะสีชัง ซึ่งถือเป็นกำบังคลื่นลมธรรมชาติขนาดใหญ่ ป้องกันสภาพความแปรปรวนของทะเล และนอกจากนี้ในด้านความปลอดภัยของสินค้าและทรัพย์สิน ของผู้มาใช้บริการ ท่าเรือศรีราชาฯ ทำการบริหารท่าด้วยระบบ CCTV Port Management ตลอด 24 ชั่วโมง ศรีราชาฯ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของท่าเรือ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในธุรกิจบริการท่าเทียบเรือ เพื่อเป็นแนวทางการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับผู้มาใช้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน