SRH
FACILITIES

ท่าเทียบเรือที่ 1

ความยาวท่าเทียบเรือ

225 เมตร

ระดับความลึกหน้าท่า

14.00 ม. (MSL)

หลักผูกเรือ (dolphin)

มี

ท่าเทียบเรือที่ 2

ความยาวท่าเทียบเรือ

225 เมตร

ระดับความลึกหน้าท่า

14.00 ม. (MSL)

หลักผูกเรือ (dolphin)

ไม่มี

ท่าเทียบเรือที่ 3

ความยาวท่าเทียบเรือ

160 เมตร

ระดับความลึกหน้าท่า

14.00 ม. (MSL)

หลักผูกเรือ (dolphin)

มี

ท่าเทียบเรือที่ 4

ความยาวท่าเทียบเรือ

200 เมตร

ระดับความลึกหน้าท่า

12.50 ม. (MSL)

หลักผูกเรือ (dolphin)

ไม่มี

ท่าเทียบเรือที่ 5

ความยาวท่าเทียบเรือ

200 เมตร

ระดับความลึกหน้าท่า

12.50 ม. (MSL)

หลักผูกเรือ (dolphin)

ไม่มี

ท่าเทียบเรือที่ 6

ความยาวท่าเทียบเรือ

160 เมตร

ระดับความลึกหน้าท่า

12.50 ม. (MSL)

หลักผูกเรือ (dolphin)

มี

โรงพักสินค้านำเข้า 1

700 ตร.ม.

โรงพักสินค้านำเข้า 2

1,408 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 1

1,800 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 2

2,400 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 3

1,716 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 4

1,804 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 5

1,152 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 6

2,160 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 7

2,340 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 8

4,860 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 9

2,560 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 10

2,560 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 11

4,224 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 12

3,060 ตร.ม.

ท่าเทียบเรือที่ 1

ความยาวท่าเทียบเรือ

225 เมตร

ระดับความลึกหน้าท่า

14.00 ม. (MSL)

หลักผูกเรือ (dolphin)

มี

ท่าเทียบเรือที่ 2

ความยาวท่าเทียบเรือ

225 เมตร

ระดับความลึกหน้าท่า

14.00 ม. (MSL)

หลักผูกเรือ (dolphin)

ไม่มี

ท่าเทียบเรือที่ 3

ความยาวท่าเทียบเรือ

160 เมตร

ระดับความลึกหน้าท่า

14.00 ม. (MSL)

หลักผูกเรือ (dolphin)

มี

ท่าเทียบเรือที่ 4

ความยาวท่าเทียบเรือ

200 เมตร

ระดับความลึกหน้าท่า

12.50 ม. (MSL)

หลักผูกเรือ (dolphin)

ไม่มี

ท่าเทียบเรือที่ 5

ความยาวท่าเทียบเรือ

200 เมตร

ระดับความลึกหน้าท่า

12.50 ม. (MSL)

หลักผูกเรือ (dolphin)

ไม่มี

ท่าเทียบเรือที่ 6

ความยาวท่าเทียบเรือ

160 เมตร

ระดับความลึกหน้าท่า

12.50 ม. (MSL)

หลักผูกเรือ (dolphin)

มี

โรงพักสินค้านำเข้า 1

700 ตร.ม.

โรงพักสินค้านำเข้า 2

1,408 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 1

1,800 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 2

2,400 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 3

1,716 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 4

1,804 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 5

1,152 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 6

2,160 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 7

2,340 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 8

4,860 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 9

2,560 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 10

2,560 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 11

4,224 ตร.ม.

โรงพักสินค้าส่งออก 12

3,060 ตร.ม.