ข่าวสาร
และสังคม

CSR การประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 1/2562

ท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์ ได้มีการจัดการประชุมไตรภาคี ระหว่างภาคเอกชน, ภาครัฐ และประชาชน เป็นประจำทุกปี ปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้เชิญคณะตัวแทนไตรภาคีมาประชุมหารือร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ :-

ตัวแทนหน่วยงานราชการและตัวแทนชุมชน ประกอบด้วย

 1. คุณธีระพงษ์   วิมลจิตตนนท์   ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี
 2. คุณนัฐธี  เม่นนิ่ม  นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล แหลมฉบัง กรมเจ้าท่า
 3. คุณเตือนใจ  สิทธิเวช  หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์
 4. คุณรุ่งจิรา  บัวคลี่    สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
 5. คุณมนัส    ขำเจริญ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4  ต.สุรศักดิ์    
 6. จ.ส.ต พูลลาภ เพชรล้อม  ประธานชุมชนผาแดง ม. 4 ต.สุรศักดิ์      
 7. พลเรือโททวี   พิกุลทอง    ประธานหมู่บ้านผาแดง การ์เด้นวิลล์ 
 8. คุณสมพงษ์  เฉยศิริ    ประธานกลุ่มเลี้ยงหอยแมลงภู่           
 9. คุณกฤศณัฎฐ์  กุลสิงห์  ปลัดฝ่ายศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่าการ อ.ศรช.
 10. คุณยุทธเดช  พวงบู่    หัวหน้าหมวดทางหลวงบางละมุง แขวงทางหลวงชลบุรี ที่ 2
 11. จ.ส.อ.ดำรงศักดิ์  ทิพย์แก้ว  คสช.ที่ว่าการอำเภอศรีราชา
 12. ตัวแทนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
 13. ตัวแทนบริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)  จำนวน 4ท่าน