ศรีราชา
ฮาร์เบอร์

ศรีราชา ฮาร์เบอร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2532 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเป็นประตูในการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ของประเทศไทย ในยุคโลกาภิวัฒน์

ท่าเรือศรีราชาฯ เป็นท่าเรือน้ำลึกเอกชนแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของแหล่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสูงต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหากรรมของประเทศไทย "Eastern Seaboard"