ข่าวสาร
และสังคม

Thailand’s Overall Maritime Strategy

แผนกลยุทธ์การดำเนินการตารมข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ประเทศไทยจัดทำแผนกลยุทธ์โดยรวมฉบับนี้เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีและความรับผิดชอบระหว่างประเทศ ในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง และรัฐเมืองท่า