ข่าวสาร
และสังคม

  กิจกรรม Big Cleaning day ในชุมชน ปี 2563     


เมื่อวัน เสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2563
วันที่ 13 มิ.ย.2563 เวลา 13.00-14.00 น. ท่าเรือ ศรีราชา ฮาร์เบอร์  จัดกิจกรรม  "Big cleaning day"
 

ทำความสะอาดถนนรอบชุมชนเขตท่าเรือ ปี 2563 ร่วมด้วย

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ,สท.รุ่งจิรา บัวคลี่ ,คุณมนัส ขำเจริญผู้ใหญ่บ้าน ม.4,

คุณอภินันท์ นาชัยเพ็ชร ประธานชุมชนผาแดงพร้อมรองฯ ,พล.ร.ท.ทวี พิกุลทอง ประธานหมู่บ้านผาแดงการเด้นวิลล์และทหาร จาก สอ.รฝ. 

และพนักงานท่าเรือ ศรีราชาฮาร์เบอร์   ช่วยกันทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้  เพื่อปรับปรุงทัศนีย์ภาพ  ถนนสะอาด ปราศจากขยะ

และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ภายในชุมชน (โดยมีคุณพงษ์ศิลป์ สุวรรณพิมล   ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป กล่าวเปิดกิจกรรม)

และมีการแจกต้นไม้ ผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้ง กลับไปปลูกที่บ้าน