ข่าวสาร
และสังคม

บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด(มหาชน) มีความยินดี ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา

แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ ๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน เพื่อศึกษาและดูงานกิจการของท่าเรือ