ข่าวสาร
และสังคม

CSR ตัวแทนชุมชนส่วนราชการ เทศบาลศรีราชา เข้าเยี่ยมชมท่าเรือ

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ผจก.ส่วนปฏิบัติการท่า , ผจก.ส่วนปฏิบัติการเรือ และ ผช.ผจก.ส่วน SHE/CSR ให้การต้อนรับ ตัวแทนชุมชนส่วนราชการ เขตเทศบาลเมืองศรีราชา

เข้าเยี่ยมชมท่าเรือ ดูกระบวนการขนถ่ายสินค้า, อุปกรณ์ป้องกัน มาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ท่าเรือฯ กำหนดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างท่าเรือฯ กับชุมชน ณ ท่าเทียบเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ บรรยากาศเป็นไปได้ด้วยดี ชุมชน พึงพอใจในมาตรการป้องกันของท่าเรือ