ข่าวสาร
และสังคม


 

ท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์ มุ่งมั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เราตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก

การดำเนินงานของท่าเรือ จึงมุ่งมั่นใช้วัสดุจากธรรมชาติและวัสดุรีไซเคิลในทุกๆ โอกาส


ตัวอย่างแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมของท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์: 
  • ใช้ลังไม้แทนลังพลาสติก: ท่าเรือของเราใช้ลังไม้สำหรับขนส่งสินค้าแทนลังพลาสติก ลังไม้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก
 
  • ใช้สินค้าจากวัสดุรีไซเคิล: ของขวัญหรือของชำร่วยของเราผลิตจากวัสดุรีไซเคิล เช่น ร่ม ที่ผลิตจากขวดน้ำพลาสติก จึงช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 
  • ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ: เรามีนโยบายใช้น้ำอย่างประหยัด ติดตั้งระบบน้ำรีไซเคิลเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
 
  • ปลูกต้นไม้: ท่าเรือของเรามีพื้นที่สีเขียวจำนวนมาก ปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างบรรยากาศร่มรื่น
 
  • สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: เราสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์ มุ่งมั่นดำเนินงานธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว


ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน